برنامه ثبت نام و زمانبندی آزمون های آزمایشی سنجش 1399-1400

آزمونهاي‌آزمايشي سنجشِ‌يازدهــم ويژه‌دانش‌آموزان‌پايه‌يازدهم

اطلاعیه 1399/05/11 98

آزمونهاي‌آزمايشي‌سنجش‌ِ‌يازدهم داراي‌ويژگيهاي‌زير‌ميباشد:

* ارائه سؤالات مفهومی تستی که ضمن آماده نمود دانش آموزان برای شرکت در امتحانات نیمسال اول و پایانی سال یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان را برای پاسخگویی به سؤالات آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم مینماید؛

* بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

* ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛

* ارائه گزارشهای تحلیلی، مقایسهای و مدیریتی برای دبیرستان هایی که دانش آموزان سال یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون ها شرکت میدهند؛

* ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بلافاصله پس از پایان هر آزمون

برای ثبت نام در آزمون های سنجش با شماره های زیر تماس بگیرید .

32349445-32349446

آموزشگاه کنکور و تقویتی 7 استاد محل ثبت نام و برگزار کننده آزمون های آزمایشی سنجش

موسسه هفت استاد