تاریخ خبر : 1398/06/26

اطلاعیه در مورد پذیرش داوطلبان کنکوربراساس سوابق تحصیلی 

  داوطلبان گرامی که معدل کتبی خود را در سامانه پذیرش براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهرماه سال 1398 ثبت نکرده اند ضرورت دارد نسبت به دریافت معدل خود از محل تحصیل و درج آن در سامانه پذیرش براساس سوابق تحصیلی اقدام نمایند. 

در صورتی که حداکثر تا تاریخ 98/6/28 اقدام به درج معدل خود ننمایند از روند گزینش حذف خواهند شد .

ارسال نظر