تاریخ خبر : 1398/09/09

آزمونهای پاییزه هفت استاد

کلیه مقاطع

از هفتم تا یازدهم

دوازدهمی های فنی

زمان و محل برگزاری: آموزشگاه هفت استاد - جمعه هشتم آذرماه 1398

 

 

ارسال نظر