ضرائب زیرگروههای آزمایشی کنکورریاضی 


ضرایب دروس عمومی ، اختصاصی کنکور98 

رشته علوم تجربی

 


زیرگروهها و ضرایب رشته تجربی در کنکور 

(قسمت دوم)