یازدهمی ها

ثبت نام کلاس های کنکور 

.آموزشگاه 7استاد شروع شد

 کلاسها شامل کلیه سر فصل ها از اول دبیرستان 

.تا انتهــــــای پیش دانشگــــاهی می باشد

پس از آموزش موثر پایه ای ، تمام نکات تستی ارائه می شود

.و جلسات تست زنی برگزار می گردد