برگزاري آزمون‌هاي آزمايشي سنجشِ پيش ويژه دانش‌آموزان چهارم متوسطه و داوطلبان آزمون 96

: نحوه زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است

 

  
آزمون ­هاي آزمايشي
تاريخ برگزاري آزمون
مهلت ثبت ­نام اينترنتي
تابستانه
اول تابستانه
روز جمعه مورخ 95/5/1
مهلت ثبت نام به پايان رسيد.
دوم تابستانه
روز جمعه مورخ 95/5/22
روز سه­ شنبه مورخ 95/5/12
سوم تابستانه
روز جمعه مورخ 95/6/12
روز سه ­شنبه مورخ 95/6/2
مرحلـــه­ اي
مرحله 1
روز جمعه مورخ 95/8/14
روز چهارشنبه مورخ 95/7/14
مرحله 2
روز جمعه مورخ 95/9/5
روز سه ­شنبه مورخ 95/8/18
مرحله 3
روز جمعه مورخ 95/9/26
روز سه­ شنبه مورخ 95/9/9
مرحله 4
(جمع بندي نيمسال اول)
روز جمعه مورخ 95/11/1
روز سه ­شنبه مورخ 95/10/14
مرحله 5
روز جمعه مورخ 95/11/29
روز سه­ شنبه مورخ 95/11/12
مرحله 6
روز جمعه مورخ 95/12/20
روز سه­ شنبه مورخ 95/12/3
جــامع
جامع نوبت اول (پايه)
روز جمعه مورخ 96/1/25
روز سه ­شنبه مورخ 95/12/10
جامع نوبت دوم
روز جمعه مورخ 96/2/15
روز سه ­شنبه مورخ 96/1/29
جامع نوبت سوم
روز جمعه مورخ 96/3/5
روز سه­ شنبه مورخ 96/2/19
جامع نوبت چهارم
روز جمعه مورخ 96/3/26
روز چهارشنبه مورخ 96/3/3