آزمون هاي 7 استاد در 11 مرحله صورت مي گيردكه شامل يك آزمون تعيين سطح و 8 مرحله آزمون بودجه بندي

براي بررسي جز به جز كتاب و 2 مرحله آزمون جامع از كل كتاب خواهد بود جدول زير تاريخ آزمون هاي سال

تحصيلي جاری  مشخص مي كند

 

برنامه زمانبندي آزمون‏هاي هماهنگ

 

شماره آزمون

تاريخ

نوع آزمون

آزمون تعيين سطح

95/08/07

تعيين سطح

آزمون شماره 1

95/09/19

طبقه بندي

آزمون شماره 2

95/11/08

طبقه بندي

آزمون شماره 3

95/12/06

طبقه بندي

آزمون شماره 4

95/12/20

طبقه بندي

آزمون شماره 5

96/02/01

طبقه بندي

آزمون شماره 6

96/02/22

طبقه بندي

آزمون شماره 7

96/03/26

طبقه بندي

آزمون شماره 8

96/04/09

طبقه بندي

آزمون شماره 9

96/04/23

آزمون طلايي

آزمون شماره 10

96/05/06

مطابق با كنكور دانشگاه سراسري