نکاتی برای مطالعه فصل اول شیمی دوازدهم

چند نکته مهم برای فصل یک شیمی

 


مباحث مشترک نظام جدید و قدیم 

 


تحلیل فصل به فصل فیزیک تجربی 

مباحث فیزیک (نظام جدید)

 


 مباحث ریاضی 

نظام جدید رشته تجربی