سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3 رشته ریاضی فیزیک - علوم تجربی

بهمراه پاسخنامه تشریحی

 

 

 

 سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی 3 رشته ادبیات و علوم انسانی

به همراه پاسخنامه تشریحی

 

 


 

سوالات امتحان نهایی هندسه 3 رشته ریاضی فیزیک بهمراه پاسخنامه تشریحی


سوالات امتحان نهایی درس ریاضی 3 رشته علوم تجربی بهمراه پاسخنامه تشریحی 

 

 

 


سوالات امتحان نهایی درس ریاضی و آمار 3 رشته ادبیات و علوم انسانی - علوم ومعارف اسلامی 

بهمراه پاسخنامه تشریحی