تقویتی دهم و یازدهم

تقویتی دهم و یازدهم

این دوره در سه طره به شرح زیر انجام می گردد :

طرح تابستانه :

در طول تابستان تمامی مفاهیم کتاب درسی به دانش آ,وز تدریس شده و دانش آموز یک ارزیابی دقیق از محتوی سال بعدی را در اختیار دارد نمونه تمرینات کتاب را حل کرده و کاملا بر مطالب درسی مسلط می گردد . در کنار این از ابنتدای سال ضمن دریافت راندمان بهتر در نتیجه امتحانات می تواند برای کنکور خود را آ,اده کرده و در حین سال از کلاس های تست استفاده نماید

طرح تقویتی در طول سال تحصیلی :

در این دوره دانش آ,وز مطالبی را که در طول هفته در مدرسه گذرانده است را با کیفیتی بهتر در موسسه آ,وزش می بیند و کاملا بر روی دروس مسلط می گردد . نتیجه این دوره کسب راندمان درسی و تسلط دانش آ,وزان به دورس خواهد بود .

 

طرح تست زنی پایه :

در این دوره در حین سال تحصیلی دانش آ,وزانی که دوره تابستان مطالب را فرا گرفته اند می توانند در طول سال تحصیلی به نکات تستی دروس آشنا شده و هر هفته تعدادی تست  کلیدی را سر کلاس و تعدادی رابه صورت تمرینی در منزل طبق برنامه مشاور انجام دهند چنین دانش آموزانی در پایان دوره دروس سال تحصیلی را مفهومی یاد گرفته و یکی از سه پایه کنکور را پشت سر گذاشته اند و برای کنکور ترافیک  درسی هر سه پایه را ردسال دوزادهم نخواهند داشت تجربه نشان داده است این دانش آموزان در کنکور موفق تر ظاهر شده اند .

نظر خود را وارد کنید
آموزشگاه هفت استاد