اخبار

غیبت در آزمون

برای غیبت غیر موجه در آزمونهای نهایی نمره صفر منظور خواهد شد و چنانچه دانش آموزی در آزمونهای نهایی غیبت موجه داشته باشد ...

آموزشگاه هفت استاد